Vrienden van de Berkel

Waterschapspartij die zich richt op de omgeving in het gehele gebied van Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ).


Een groep Vrienden van de 3e Berkelcompagnie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel in de Achterhoek onder de naam Vrienden van de Berkel.

 

 

 

Programma

 

 

 

Contact: stuur een email.
En de Vrienden zijn ook op Facebook.

Behalve de Doelstelling en Speerpunten op deze pagina zijn de volgende onderwerpen ook te vinden op deze site:

Doelstelling Vrienden van de Berkel

Kies lokaal. Water raakt ons allemaal.

Als niet-politiek gebonden partij, willen we samen met u werken aan een waterschap dat de lasten eerlijk verdeelt, een gezonde balans kent tussen betaalbaarheid en ambities en de schulden omlaag brengt.

Een waterschap dat samen met medeoverheden, ook Duitse, verantwoording neemt voor waterveiligheid en schoon water en daarbij bewoners en bedrijven wijst op hun eigen verantwoordelijkheid.

Een waterschap dat actie onderneemt tegen wateroverlast en droogte en bij uitvoering aandacht heeft voor landschap, natuur, biodiversiteit, recreatie en cultuurhistorisch erfgoed en regionale economie.

Een waterschap dat jong en oud meeneemt in een betere klimaat- en waterbewustwording.

Vijf speerpunten

1. Water raakt uw gezondheid en veiligheid

Schoon water en een verantwoorde zuivering van afvalwater. Afvalwater is een grondstof.
Gevolgen van droogte en wateroverlast beperken door een klimaat robuuste inrichting voor toekomstige generaties. Prioriteit geven aan waterveiligheid.

2. Water raakt uw omgeving:

Iedereen in stad, dorp en buitengebied kan genieten van water en natuur door een groenblauwe dooradering en het herstel van biodiversiteit.

3. Water raakt de regionale economie:

Een gecombineerde aanpak van water, natuur en klimaat gaat samen met het belang van boeren en het behoud van een duurzame landbouwsector.
Inwoners, boeren, bedrijven en agrarische natuurverenigingen betrekken bij het uitvoeren van waterschapstaken.
Ondersteunen van het beleven van de natuurlijke wateromgeving en de historie daarvan door recreatie met o.a. Berkelzompen, Iesselganger, fluisterboten, kano’s en overige recreatieve mogelijkheden.

4. Water raakt uw portemonnee:

Goede balans tussen betaalbaarheid en ambities. Lasten eerlijk verdelen, uitgaven baseren op inkomsten, schulden omlaag.

5. Water raakt ons allemaal:

Zorgen voor een betere klimaat- en waterbewustwording bij jong en oud en hen direct betrekken bij de besluitvorming.
Bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen zoals energie- en stikstofcrisis.
Daarvoor intensief samenwerken in gebiedsprocessen om de rol van water als oplossing in beeld te brengen.
Verder werken aan een energieneutraal en circulair waterschap in 2030.

Hieronder de links naar de overige pagina’s van Vrienden van de Berkel: