Naar een nieuwe Vereniging 3e Berkelcompagnie

De titel doet vermoeden dat we een nieuwe vereniging oprichten. Niets is minder waar. De Stichting 3e Berkelcompagnie wordt samengevoegd met de huidige Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie. De Vereniging wordt hierdoor aangepast met nieuwe statuten en een naams-wijziging. De Stichting 3e Berkelcompagnie wordt opgeheven.

Voorgeschiedenis.

In 2002 hebben Jan Ribbers en Marja Schulenberg de Stichting 3e Berkelcompagnie opgericht, met de volgende doelstelling:

“het ontwikkelen, stimuleren en zo nodig realiseren van plannen betreffende de realisatie, cultuur, instandhouding van cultuurhistorie, toerisme en natuur op, in en rond rivier de Berkel.”

Daarna is in 2004 de Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie opgericht, met de doelstelling:

“om de plannen van de Stichting te promoten d.m.v. bijeenkomsten over de Berkel, Berkel excursies en andere activiteiten, alsmede Berkel publicaties zoals een Berkel website, Berkel blad, Berkel boeken en Berkel films.”

Waarom de wijziging

Intussen zijn er al heel veel plannen gerealiseerd, met dank aan de Berkelgemeenten, WRIJ, en internationale subsidies. De volgende argumenten speelde een belangrijke rol.

Als vereniging hebben we een ouder en kleiner wordend ledenbestand. Zowel vereniging als stichting hebben moeite om nieuwe, jongere bestuursleden te vinden.

Eén organisatie is voor inwoners, organisaties en onszelf veel duidelijker.

De nieuwe organisatie kan zich focussen door op een goede manier bezig te zijn met de Berkel en dat is toch wat we willen.

Beide besturen vonden het hoog tijd om de organisaties en ook de statuten aan te passen. Hiervoor werd in een gezamenlijke vergadering op 27 april 2022 het eerste zaadje geplant. In de ledenvergadering van vorig jaar hebben we de steun van de leden hiervoor ontvangen.

De nieuwe doelstelling luidt:

“het stimuleren, ontwikkelen en uitvoeren van samenwerking op, in en rond de Berkel op alle gebieden van cultuur, cultuurhistorie, recreatie in samenhang met toerisme, natuur-, klimaat- en landschapsbescherming;

het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid in het Berkelgebied aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens en het bevorderen van het wederzijds begrip tussen mensen in Nederland en Duitsland”.

en voorts al datgene wat daarmee in de ruimste zin in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Commitment van de leden

Tijdens de ledenvergadering van 13 november jl. is de statutenwijziging gepresenteerd. De aanwezige leden stemden unaniem in met de aangepaste organisatievorm van de vereniging en met de gewijzigde statuten. Een kopie van de ondertekende statuten treft u hierbij aan. Wij gaan ervan uit dat alle huidige leden lid blijven van de aangepaste vereniging.

Organisatievorm

De huidige vereniging blijft bestaan, maar de doelstelling wordt aangepast. Hiervoor zijn de statuten aangepast. De vereniging bestaat uit een Bestuur, een Raad van Advies en Werkgroepen. In de Raad van Advies zijn de burgemeesters van de Berkelgemeenten en de Dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel afgevaardigd. Voor de verschillende activiteiten worden werkgroepen geformeerd. Een voorbeeld hiervan is de werkgroep Berkel Kanorally.

Bestuur

Het nieuwe bestuur bestaat uit: Carrol Terleth (voorzitter), Thomas Bücking (plaatsvervangend voorzitter), Hannelore Schulz (secretaris), Marja Schulenberg (plaatsvervangend secretaris), Diane Kuenen (penningmeester), Anne Knüsting (bestuurslid), Martin Althoff (bestuurslid). Verder treden Gerard Tiemessen en Arnold Kion, Heinz Öhmann op als adviseur. U ziet de bestuursleden onderaan dit bericht in deze volgorde.

In de loop van 2024 zullen de leden door het nieuwe bestuur verder worden geïnformeerd.

Henk-Jan Bouwhuis, secretaris Vrienden van de 3e Berkelcompagnie.