Voorwaarden/Privacy Berkel kanorally

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Berkel kanorally

Deelname

 • Met het indienen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer een overeenkomst aan en gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Aanwijzingen van de organisatie van de Berkel kanorally dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • De Nederlandse stuwen mogen niet varend gepasseerd worden. Bij alle stuwen zijn kanostoepen, zowel bovenstrooms als benedenstrooms. Hier dus uitstappen, overdragen en weer instappen.
 • Gebruik van zwemvest en het meenemen van droge kleding in de boot zijn verplicht.
 • Na inschrijving is er 2 weken wettelijke bedenktijd.
  Wanneer er binnen 2 weken na aanmelding en vóór de start van de Kanorally een mail gestuurd wordt voor terugtrekking aan berkelkanorally@deberkel.info, wordt het betaalde bedrag volledig terug gestort.

Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt op eigen risico.
  De organisatie van de Berkel kanorally of andere hieraan verbonden (rechts)personen, zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die de deelnemer mocht lijden ten gevolge van de deelname. Tevens is de organisatie van de Berkel kanorally niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 • De deelnemer vrijwaart de organisatie van de Berkel kanorally voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de kanotocht.
 • De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname.
 • De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Berkel kanorally.
 • Deelnemer is zich ter dege bewust van de per kano af te leggen afstanden van 30 of 25 km op de 1e dag en / of 28 km op de 2e dag en schat in dit aan te kunnen.

Privacy verklaring

Inleiding

De organisatie van de Berkel kanorally respecteert uw privacy. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. U heeft altijd het recht op inzage, rectificatie en verwijderen.

Met dit privacy statement maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is.

Identiteit van de gegevensverwerker

De Berkel kanorally wordt georganiseerd door de Vereniging 3e Berkelcompagnie (KvK-nummer 08124033).

Waarom verzamelen wij informatie?

Als u zich inschrijft voor de Berkel kanorally, vragen wij u om persoonsgegevens. We gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

 • Uw aanvraag en betaling af te handelen
 • Zo nodig contact met u op te nemen m.b.t. uw deelname, voorafgaand aan, tijdens of na afloop van het evenement
 • U te informeren over het event en eerstvolgende event<l/i>
 • De website van de 3e Berkelcompagnie te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren<l/i>
 • De verzamelde gegevens worden tot maximaal 1 jaar na de tocht bewaard.

Inzage van uw gegevens

Het is mogelijk de organisatie van de Berkel kanorally om inzage van uw gegevens  te verzoeken. Wanneer u zelf om inzage in uw gegevens verzoekt worden deze pas aan u verstrekt (via telefoon of e-mail) als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. Dit doen wij om uw privacy te beschermen.

Informatie stopzetten

Als u geen prijs stelt op informatie over de Berkel kanorally, kunt u ons dat schriftelijk laten weten, via berkelkanorally@deberkel.info. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen.

Gebruik persoonsgegevens stopzetten

Als u het gebruik van uw gegevens voor één van de genoemde doeleinden wilt beëindigen, of als u persoonsgegevens wilt laten verwijderen, dan kunt u schriftelijk een verzoek indienen via berkelkanorally@deberkel.info.

Opgave van uw persoonsgegevens

Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u via berkelkanorally@deberkel.info verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

De gegevens die u aan de organisatie van de Berkel kanorally verstrekt kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo wordt er gebruik gemaakt van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving van deze website.
En er wordt gebruik gemaakt van dienstverlener  Iwan Oprins (Inschrijven.nl) voor de inschrijving, die ook voor de betaling zorgt

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beeld-, video- en geluidsmateriaal tijdens het event

De organisatie van de Berkel kanorally kan tijdens het event beeld-, video- en geluidsmateriaal van deelnemers verzamelen. Dit materiaal kan gebruikt worden in promotiemateriaal zoals flyers en op de website en Facebook. Op uitdrukkelijk verzoek en met redenen omkleed zullen wij beeld-, video- en geluidsmateriaal verwijderen.

Vragen

We vinden het vanzelf spreken dat we u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacystatement of over de manier waarop de organisatie van de Berkel kanorally omgaat met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via berkelkanorally@deberkel.info.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden via berkelkanorally@deberkel.info.

Wijzigingen en datum

Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacystatement vinden.

Deze algemene voorwaarden met privacystatement zijn het laatst gewijzigd op 14 mei 2024.